Smart Environment

Key Concepts

Principal Investigator

Asst. Prof. Wannarat Suntiamorntut
[email protected]

Environmental Sensing and Management

  • Water / Air-quality Telemetry
  • Early flood / disaster warning system
  • Health / environmental hazard area alerts

Open Calls

  • Sensing telemetry and public health information system integrations and analytics
  • Proactive systems and analytics from environmental data

โครงการระบบจัดการขยะอันตรายชุมชนอัจฉริยะ

นักวิจัย : อาจารย์ ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หัวหน้าโครงการ อาจารย์ ดร.อนันต์  อึ้งวณิชยพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาจารย์ เขมชาติ เขมาวุฒานนท์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาจารย์ ดร.นิติศักดิ์ เจริญรูป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย...

รีวิวการทดสอบซาเล้ง 4.0 โครงการปลูกฝังทิ้งขยะอย่างถูกวิธี

ทีมนักวิจัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ ผศ.ดร.ดอน อิศรากร, ปริญญา วัฒนนุกูลชัย และ สมาธิ บัวคอม   จากปัญหาขยะในเมืองที่เพิ่มจำนวนขึ้นทุกวัน ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของประชากรโดยที่ไม่ตระหนักและรู้ตัว...

ระบบเครือข่ายถังขยะอัจฉริยะ (Smart Bin System)

จากการเล็งเห็นความซ้ำซ้อนทางด้านการวิ่งของรถเก็บขยะที่ต้องเก็บขยะตามจุดต่างๆ ที่มีถังขยะตั้งอยู่ ในแต่ละวันจะวิ่งตามเส้นทางซ้ำๆ เดิมๆ ทุกๆ วัน โดยไม่สามารถรู้ได้ล่วงหน้าเลยว่ามีจุดไหนบ้างที่มีขยะเต็มถัง ซึ่งทำให้เกิดการสูญเสียงบประมาณ...

ระบบติดตามขยะอัจฉริยะในห้องสมุดเพื่อห้องสมุดสีเขียว

ปัจจุบันขยะเป็นปัญหาในหลายพื้นที่ในด้านปริมาณและผลกระทบต่อสุขภาวะ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่ในแต่ละวันมีปริมาณขยะจำนวนมาก ซึ่งได้เปิดให้บริการพื้นที่ 24/7 ที่มีผู้เข้ามาใช้งานประมาณ 4 พันคนต่อวัน โดยเฉพาะในช่วงสอบพุ่งขึ้นสูงถึง 7 พันคน...

Special Interview Smart Environment

ทำความรู้จักระบบติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม (Smart Environment) ภัยธรรมชาติที่ประเทศไทยเผชิญมากที่สุด เห็นจะหนีไม่พ้นอุทกภัย หรือภัยอันเกิดจากน้ำท่วมนั่นเอง สร้างความเสียหายให้กับประชาชนทั้งที่พักอาศัยและที่ทำกิน ในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นมา...