นักวิจัย

  1. ผศ.ดร.ชาติชาย ดวงสอาด
  2. อาจารย์ ดร.ชาคริต  โชติอมรศักดิ์
  3. นายชลทิศ เขื่อนแก้ว

 

ปัญหาหนึ่งที่สำคัญของเกษตรไทยแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขคือปัญหาพ่อค้าคนกลางที่มีอำนาจในการกำหนดราคาสินค้าที่ค่อนข้างอิสระ ราคาที่พ่อค้าคนกลางได้รับจากเกษตรกรนั้นค่อนข้างต่ำ แต่กลับไปขายต่อในราคาที่ค่อนข้างสูง โดยที่เกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยมีอำนาจในการต่อรองค่อนข้างน้อย ส่วนต่างจำนวนมากนี้ทำให้กำไรเกือบจะทั้งหมดตกไปอยู่ที่พ่อค้าคนกลาง ซึ่งเป็นการไม่ยุติธรรมอย่างมากต่อเกษตรกร เนื่องจากเกษตรกรจะต้องดูแลพืชผลผลิตทางการเกษตรตลอดฤดูการปลูก และต้องรับความเสี่ยงกับความแปรปรวนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความแปรปรวนด้านลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ การแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งความแปรปรวนด้านราคา แต่เกษตรกรกลับได้ผลตอบแทนน้อยนิดจนบางครั้งเกือบจะขาดทุนด้วยซ้ำ แต่พ่อค้าคนกลางซึ่งมีหน้าที่แค่รับซื้อและนำผลผลิตไปขายต่อกลับได้กำไรจำนวนมหาศาล ยกตัวอย่างกล้วยหอมทอง ซึ่งผู้บริโภคสามารถซื้อได้ในร้านสะดวกซื้อในราคาเฉลี่ยลูกละ 7-9 บาท แต่ราคาที่พ่อค้าคนกลางรับซื้อจากเกษตรส่วนใหญ่ ราคาเฉลี่ยลูกละ 1-3 บาท เท่านั้นเอง ซึ่งจะเห็นว่าราคาจากสวนถึงผู้บริโภคแตกต่างกันมากกว่า 3 เท่าตัวเลยทีเดียว จึงเป็นที่มาของโซลูชั่น กาดใหญ่ แพลตฟอร์มเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าทางการเกษตรล่วงหน้า วันนี้เราจะพาไปพูดคุยถึงรายละเอียดโครงการดังกล่าวนั่นคือ ผศ.ดร.ชาติชาย ดวงสอาด, อาจารย์ ดร.ชาคริต  โชติอมรศักดิ์ และนายชลทิศ เขื่อนแก้ว

โครงการกาดใหญ่ คืออะไร?

ทีมนักวิจัย : กาดใหญ่เป็นแพลตฟอร์มเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าทางการเกษตรล่วงหน้าระหว่างผู้บริโภคและเกษตกร ซึ่งเป็นผลผลิตมาจากโครงการกล้วยใหญ่ โดยแพลตฟอร์มนี้ทำหน้าที่เป็นสื่อให้เกษตรกรขายสินค้าทางการเกษตรแก่ผู้บริโภคล่วงหน้าโดยใช้เวปแอปพลิเคชันเพื่อนำเข้าข้อมูลสินค้าทางการเกษตรที่ยังไม่พร้อมจำหน่ายและอยู่ในระหว่างการเจริญเติบโต เพื่อให้ผู้บริโภคได้จองสินค้าผ่านทางโมบายแอปพลิเคชัน โดยแพลตฟอร์มจะช่วยเตือนขั้นตอนต่างๆ ในการซื้อขาย โดยผู้บริโภคจะโอนเงินให้กับเกษตรกร โดยตรง และเกษตรกรจะส่งสินค้าให้กับผู้บริโภคโดยตรงเมื่อสินค้าที่ผู้บริโภคซึ่งจะช่วยลดความยาวของห่วงโซ่อุปทานได้ ในขณะก่อนจองซื้อ หรือหลังการจัดซื้อแล้ว เกษตรกรสามารถพูดคุยกับผู้บริโภคผ่านแพลตฟอร์มของกาดใหญ่ โดยสามารถส่งข้อความและรูปภาพการเจริญเติบโตของผลผลิตทางการเกษตรอีกด้วย นอกจากนี้แพลตฟอร์มกาดใหญ่ยังมีการติดตั้งอุปกรณ์ IoT เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลด้านสภาวะอากาศของพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกร เพื่อนำข้อมูลมานำเสนอในรูปแบบปัจจุบันทันด่วน (Real time) เพื่อให้เกษตรกรและผู้บริโภคเห็นข้อมูลของสวนที่กำลังปลูกพืชผลทางการเกษตรของตน ทั้งนี้ข้อมูลต่างๆ ที่บันทึกไว้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสภาวะอากาศที่บันทึกผ่านอุปกรณ์ IoT หรือข้อมูลการสนทนาของระหว่างผู้ซื้อและเกษตรกรจะถูกบันทึกเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ทางวิทยาการข้อมูล (Data Science) ต่อไป

ช่วยเล่าการใช้งานแพลตฟอร์ม

ทีมนักวิจัย : กาดใหญ่ (kadyai) แพลตฟอร์มการซื้อขายสินค้าทางการเกษตร ประกอบด้วยสองส่วนหลัก คือ

(1) เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) สำหรับผู้ดูแลระบบและเกษตรกร

(2) โมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application) สำหรับผู้ซื้อ

 

ไปดูส่วนแรกกันก่อน

(1) เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) สำหรับผู้ดูแลระบบและเกษตรกร

เวปฯ สำหรับผู้ดูแลระบบและเกษตรกร ซึ่งจะแสดงข้อมูลเกษตรกร  รายละเอียดที่ตั้งสวนของเกษตรกร รายละเอียดสินค้าและการจองสินค้า ข้อมูลอากาศของแต่ละพื้นที่สวน โดยจำแนกข้อมูลตามเซนเซอร์กรดด่าง ความชื้นในกิน อุณหภูมิ ความชื้นในอากาศ และข้อมูลอากาศของแต่ละพื้นที่สวน นอกจากนี้ ยังมีระบบแสดงความคิดเห็น ให้การตอบรับหรือถามตอบคำถามกับเกษตรกร

หน้าจอที่แสดงรายชื่อเจ้าของฟาร์ม โดยสามารถเพิ่มได้

 

รายละเอียดของแต่ละเจ้าของฟาร์ม รวมถึงรายชื่อฟาร์มและที่อยู่

 

รายการสินค้าทั้งหมด โดยมีสถานที่ระบุด้วย

 

ข้อมูลรายละเอียดของฟาร์มว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ ความชื้นเท่าไหร่ ความกดอากาศ สภาพดิน แสงแดด และความเร็วลม

 

ข้อมูลพยากรณ์อากาศของแต่ละฟาร์ม

 

ดูรายละเอียกการสั่งซื้อทั้งหมดจากแต่ละคน พร้อมสถานะ

 

รายละเอียดของสินค้า ว่าซื้อจำนวนเท่าไหร่ น้ำหนักเท่าไหร่ ราคาเท่าไหร่ เป็นต้น

 

 

(2) โมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application) สำหรับผู้ซื้อ

ผู้ซื้อสามารถดูรายละเอียดสินค้า เกษตรกร ข้อมูลสวนเกษตรกร สภาพอากาศ เลือกซื้อสินค้าและชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน นอกจากนี้ผู้ซื้อยังสามารถสอบถามรายละเอียดสินค้าและให้คะแนน

ซึ่งเมนูต่างๆ ถูกออกแบบมาเพื่อให้สะดวกและใช้งานง่ายผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นโดยตรง

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์โดยรวมของโครงการ

นักวิจัย : สามารถสรุปออกมาได้เป็น 4 ส่วนหลักด้วยกันครับ

  • แพลตฟอร์ม kadyai ที่สนับสนุนให้เกษตรกรสามารถขายผลิตให้กับผู้ซื้อได้โดยตรง สามารถกำหนดราคาได้ตามความเหมาะสม โดยผู้ซื้อได้ซื้อสินค้าทางการเกษตรได้ถูกกว่าท้องตลาด ส่วนผู้ขายได้ขายสินค้าทางการเกษตรที่ตัวเองผลิตในราคาที่สูงกว่าการขายสินค้าผ่านพ่อค้าคนกลาง และสนับสนุนให้ผู้ซื้อสามารถทราบแหล่งที่มาของผลผลิตที่ตนเองสั่งซื้อ รวมทั้งสามารถสั่งจองสินค้าเกษตรล่วงหน้าได้จากเกษตรโดยตรง
  • เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเกษตรกร มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลพืชผลผลิตทางการเกษตร อีกทั้งแนวทางในการเพาะปลูกให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์
  • ข้อมูลสารสนเทศด้านอากาศและภูมิอากาศที่ทางแพลตฟอร์ม kadyai บันทึกไว้ อนุญาตให้เกษตรกรในพื้นเข้าถึงได้เพื่อช่วยเฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศซึ่งจะมีผลต่อผลิตทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ รวมทั้งการนำใช้ข้อมูลพยากรณ์อากาศสนับสนุนการตัดสินใจ ทำให้เกษตรกรสามารถวางแผนเพื่อให้ได้ผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อมูลด้านชนิด ปริมาณ และคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรในแต่ละพื้นที่ ที่เกษตรกรนำเข้าแฟลตฟอร์ม Kadyai  สามารถเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการด้านการเกษตรทั้งระดับท้องถิ่น จังหวัดและประเทศ เช่น การแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตร การส่งเสริมพืชเศรษฐกิจ

 

 

ในอนาคตมีแผนต่อยอดอย่างไรบ้าง

ทีมวิจัย : ตอนนี้ทางโครงการได้พัฒนา facebook page (https://www.facebook.com/Kadyai) เพื่อสร้างความเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ซื้อและโครงการเข้าด้วยกันครับ อีกทั้งยังได้เตรียมเว็บไซต์ www.kadyai.com เพื่อจัดทำเว็บสำหรับการประชาสัมพันธ์อีกด้วย โครงการยังสามารถรองรับการเสนอขายสินค้าของเกษตรกรกลุ่มอื่นๆ ที่มีความสนใจ แต่ต้องมีความตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเกษตกรที่ต้องการเข้าร่วม เพื่อความน่าเชื่อถือของระบบ

นอกจากนี้ในอนาคตจะทำการตลาดเพื่อให้ได้มาซึ่งลูกค้าและผู้ใช้งานกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกลุ่ม Young Smart Farmer ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่มีแนวทางการปลูกและพัฒนาผลผลิตให้ได้คุณภาพสูงสุดโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีแนวทางการทำตลาดสมัยใหม่ เหมาะสมกับแนวทางของบริษัท กาดใหญ่ จำกัด และแอปพลิเคชันกาดใหญ่ และในขณะเดียวกันก็มีเป้าหมายเจาะกลุ่มผู้ซื้อที่กว้างขึ้น เช่น กลุ่มร้านค้าร้านอาหารขนาดเล็กที่มีการใช้ของสดทุกวัน การเข้ามาสั่งซื้อผลิตผลจากระบบของกาดใหญ่ จะช่วยให้ผู้ค้ามีผลผลิตที่มีคุณภาพและจัดส่งได้สม่ำเสมออีกด้วย