* สามารถส่งใบสมัครได้ที่ email: [email protected]

เงื่อนไขการส่งโครงการเข้าร่วมกิจกรรม 

1. ข้อเสนอโครงการที่นำเสนอจะต้องเป็นโครงการที่ไม่ลอกเลียนแนวคิดมาจากที่ใด หรือละเมิดลิขสิทธิ์มาจากโครงการอื่นๆ

2. ข้อเสนอโครงการต้องมุ่งให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และสังคม เพื่อเข้าสู่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

3. ข้อเสนอโครงการต้องเป็นโครงการที่อยู่ใน Phase ต่อไปนี้

a. Prototype Development or Project Gap Fund (Technology Readiness Level)

b. Initial Proof of Concept

c. Pre-Patent (Pre-IP) Research

d. Reduction to Practice

e. Commercial Demonstration

f. Startup Company

4. มีข้อมูลการ Patent Search และ IP landscape หรือ มี Freedom to Operate โดยไม่เป็นการละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

5. มี Potential Investors ได้แก่ Family& Friends, Angel, MNC, VC หรือ เป็น product development กับภาคเอกชน

6. สมาชิกภายในทีมต้องสังกัดทีมใดทีมหนึ่งเท่านั้น และประกอบด้วยอาจารย์ หรือนักวิจัย อย่างน้อย 1 ท่าน ที่เป็นบุคคลากรในสถาบันระดับอุดมศึกษา

7. ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์สำหรับโครงการที่ได้รับรางวัลในการ Pitching ครั้งที่ 1 จะไม่สามารถเข้าประกวดในครั้งต่อๆ ไป ได้

8. ข้อเสนอโครงการจะต้องระบุพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนา และการนำผลงานหรือนวัตกรรมไปใช้งาน เช่น เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลเมืองแสนสุข เป็นต้น

9. งบประมาณจะต้องอยู่ภายใต้กรอบทุนสนับสนุนการพัฒนาผลงานต้นแบบ จำนวนไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อทีม ซึ่งงบประมาณนี้ได้รวมค่าใช้จ่ายการนำผลงานต้นแบบลงไปปรับใช้ในพื้นที่เป้าหมายไว้แล้ว

10. ข้อเสนอโครงการที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก จะถูกนำไปใช้เป็นร่างขอบเขตงานเพื่อประกอบการทำสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างจากภาครัฐ

11. ส่ง Video Clip ในการนำเสนอโครงการ ความยาวไม่เกิน 3 นาที

12. สามารถดูรายละเอียดโครงการ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร ได้ที่ www.smartcity.kmitl.io พร้อมส่งข้อเสนอโครงการมายัง E-mail : [email protected]

13. รองรับการแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงข้อมูล สารสนเทศหรือบริการออนไลน์ได้กับโครงการอื่นๆ ภายใต้ Smart City Innovation Hub

ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม

1. เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2560 โดยให้แต่ละทีมกรอกใบสมัคร พร้อมแนบรายละเอียดโครงการ ได้ทางแบบฟอร์มออนไลน์
2. ประกาศรายชื่อทีมที่เข้ารอบการ Pitching ครั้งที่ 1 ในวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2560
3. ตัวแทนสมาชิกแต่ละทีม เข้าร่วมกิจกรรม Pitching Day ในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560
4. ทางโครงการจะประกาศทีมที่ได้รับรางวัลต่างๆ จำนวน 15 ทีม ผ่านทางเว็บไซต์ ในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2560

วัน – เวลา ในการจัดกิจกรรม

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560
​ตั้งแต่เวลา 09.30 – 17.30 น.

สถานที่ ในการจัดกิจกรรม

ณ ห้อง The Playhouse
โรงละคร เคแบงค์ สยามพิฆเนศ
กรุงเทพมหานคร 

กำหนดการในการจัดกิจกรรม

​10.00 – 10.30 น.​ลงทะเบียน
10.30 – 11.30 น.​งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ
11.30 – 12.00 น.​สัมภาษณ์ผู้บริหาร
12.00 – 13.00 น.​รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 17.30 น.​กิจกรรม Startup Pitching ภายใต้หัวข้อ “Smart City … Smart Solution” แนวคิด…สู่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

 

เกณฑ์การพิจารณา

​การพิจารณาคัดเลือกผลงานให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการฯ ในการตัดสิน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการร่วมกันพิจารณาคัดเลือก

เกณฑ์การตัดสินน้ำหนักคะแนน
ความคิดสร้างสรรค์ และความแปลกใหม่ของผลงาน หรือนวัตกรรม 25 %
ความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ (Business Model Canvas) หรือโอกาสในการนำไปปรับใช้ในพื้นที่25 %
กระบวนการพัฒนาของผลงาน หรือนวัตกรรมที่จะนำมาใช้ในพื้นที่เป้าหมาย20%
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือคุณค่าที่เกิดขึ้นต่อพื้นที่เป้าหมายหรือสาธารณชน20 %
ความพร้อมของคณะทำงานในการลงพื้นที่พัฒนาผลงานต้นแบบ10 %
รวม100 %