บทความแนะนำ

สัมภาษณ์พิเศษผู้พัฒนา CityViz สำหรับ Smart City Cloud Platform

นักวิจัย : ดร.อรทัย สังข์เพ็ชร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในปัจจุบันพื้นที่ต่างๆ ในประเทศมีแผนการที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ มีการติดตั้งเซ็นเซอร์เพื่อวัดคุณภาพของสิ่งแวดล้อม มีระบบอัจฉริยะต่าง ๆที่ได้จัดทำขึ้นใหม่มากมาย...

สัมภาษณ์พิเศษผู้พัฒนา Mixed Reality (MR) สำหรับ Smart City Visualization

นักวิจัย : ผศ.ดร.นัทที นิภานันท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ได้ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติในระยะ 20 ปี ในด้านการสร้างงานวิจัยและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ Internet of Things รวมไปถึงเทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)...

กาดใหญ่ แพลตฟอร์มเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าทางการเกษตรล่วงหน้า

นักวิจัย ผศ.ดร.ชาติชาย ดวงสอาด อาจารย์ ดร.ชาคริต  โชติอมรศักดิ์ นายชลทิศ เขื่อนแก้ว   ปัญหาหนึ่งที่สำคัญของเกษตรไทยแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขคือปัญหาพ่อค้าคนกลางที่มีอำนาจในการกำหนดราคาสินค้าที่ค่อนข้างอิสระ...

ทำความรู้จักเซ็นเซอร์ตรวจวัดสุขภาพ Health Kit Set

นักวิจัย : รศ.วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา หัวหน้าโครงการ Smart Living For Smart City ในอดีตการจะทราบข้อมูลสุขภาพเบื้องต้นนั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนัก ผู้ป่วยต้องเดินทางไปที่คลีนิคหรือโรงพยาบาล บางครั้งกว่าจะรู้ว่ามีแนวโน้มเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บ ก็อาจจะสายเกินไป...

โครงการเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้อยู่อาศัย

นักวิจัย : ผศ.ดร.วิศิษฏ์ หิรัญกิตติ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ...

ระบบเฝ้าระวังการโจรกรรมยานพาหนะด้วย RFID

รายชื่อทีมงานผู้พัฒนา มีจำนวน 3 ท่าน นายวรวิทย์ วงศ์สง่า นายทรงธรรม ประวัติโยธิน นาย นพลักษณ์   เพียรภายลุน จากสถิติการโจรกรรมยานพาหนะที่พุ่งสูงขึ้นทุกปี โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ ซึ่งถูกโจรกรรมมากกว่า 10,000 คันต่อปี เนื่องจากอาชญากรมีเครื่องมือหลายอย่างในการโจรกรรม...

ภาพรวมโครงการ Smart Living แพลตฟอร์มพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ผู้สูงอายุให้ดีขึ้น

นักวิจัย : รศ.วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา หัวหน้าโครงการ Smart Living For Smart City ในหมวดของ Smart Living ถือเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มสำคัญของ Smart City ที่เน้นเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น...

โครงการระบบอัจฉริยะเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการเดินทางของรถฉุกเฉิน ด้วยระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ

นักวิจัย : อาจารย์ ดร. จริยา ร่มสายหยุด ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาจารย์ ดร. วิบูลย์ ปิยวัฒนเมธา คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ...

ทำความรู้จัก Smart City Cloud Platform ศูนย์กลางสำคัญในการรับส่งแลกเปลี่ยนข้อมูล

นักวิจัย ดร.อรทัย สังข์เพ็ชร แห่ง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง API : https://developers.smartcity.kmitl.io/ หลังจากที่เราแนะนำโครงการใน Smart City หลายโครงการไปแล้วนั้น หนึ่งในศักยภาพสำคัญที่เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมได้อีก...

QueQ ระบบการบริหารจัดการคิวยุคใหม่สำหรับสถานบริการทางสาธารณสุข

ทีมงานวิจัย บริษัท คิวคิว (ประเทศไทย) จำกัด ธุรกิจที่มีผู้เข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ทำให้การจัดการคิวของผู้เข้ามารอนั้นสำคัญ เพราะถ้าจัดการไม่ดี ก็ทำให้เกิดความล่าช้า จนผู้เข้ามาใช้บริการไม่พอใจ...

ระบบรายงานสภาพพื้นผิวถนนอัจฉริยะผ่านระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ

นักวิจัย : ดร.เกรียงศักดิ์ ขาวเนียม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   ปัญหาอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนนเป็นปัญหาที่มีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ทำให้เกิดความสูญเสียเป็นอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ...

ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์และแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรฐานแลกเปลี่ยนข้อมูลการประมง Fisheries Language for Universal eXchange Smart Kit (FLUX Smart kit)

นักวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   ภาพที่ 1 ปัญหาการประมงที่ผิดกฎหมาย ครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ถือว่าพิเศษอย่างมาก เพราะเราอาจยังไม่ค่อยเห็นการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในภาคอุตหกรรมการประมงมากนั้น...

รีวิวแอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารระหว่างครูและผู้ปกครองสำหรับเด็กปฐมวัย

นักวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสชนก จงประสิทธิ์พร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รองศาสตราจารย์ดร.นันทกฤษณ์ ยอดพิจิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ...

โครงการระบบจัดการขยะอันตรายชุมชนอัจฉริยะ

นักวิจัย : อาจารย์ ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หัวหน้าโครงการ อาจารย์ ดร.อนันต์  อึ้งวณิชยพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาจารย์ เขมชาติ เขมาวุฒานนท์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาจารย์ ดร.นิติศักดิ์ เจริญรูป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย...

เทคโนโลยีช่วยเหลือผู้บกพร่องทางสายตาด้วย “ตาคู่ใจ

ทีมนักวิจัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ นางสาวกันตินันท์ กิจจาการ ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญและซับซ้อนที่สุดอวัยวะหนึ่งของมนุษย์ ซึ่งในประเทศไทยมีกลุ่มผู้โชคร้ายที่สูญเสียดวงตา พิการทางสายตาหรือมีดวงตาเสื่อมสภาพลง...