กาดใหญ่ แพลตฟอร์มเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าทางการเกษตรล่วงหน้า

กาดใหญ่ แพลตฟอร์มเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าทางการเกษตรล่วงหน้า

นักวิจัย ผศ.ดร.ชาติชาย ดวงสอาด อาจารย์ ดร.ชาคริต  โชติอมรศักดิ์ นายชลทิศ เขื่อนแก้ว   ปัญหาหนึ่งที่สำคัญของเกษตรไทยแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขคือปัญหาพ่อค้าคนกลางที่มีอำนาจในการกำหนดราคาสินค้าที่ค่อนข้างอิสระ ราคาที่พ่อค้าคนกลางได้รับจากเกษตรกรนั้นค่อนข้างต่ำ...
รีวิว ไอรี แอปพลิเคชันแนะนำสินค้าและบริการอัตโนมัติ กรณีศึกษา

รีวิว ไอรี แอปพลิเคชันแนะนำสินค้าและบริการอัตโนมัติ กรณีศึกษา

“พัฒนาเมืองแสนสุขให้น่าอยู่” ดูน่าจะเป็นสิ่งแรก ๆ ที่ใครก็ต้องการโดยเฉพาะ “คนเมือง” ที่ต้องเผชิญปัญหามากมายในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางที่วุ่นวาย จอแจ ความปลอดภัย อาหารการกิน ที่ดูท่าจะมีความซับซ้อน เนื่องจากข้อมูลนั้นมีเยอะมหาศาล...