สัมภาษณ์พิเศษผู้พัฒนา CityViz สำหรับ Smart City Cloud Platform

สัมภาษณ์พิเศษผู้พัฒนา CityViz สำหรับ Smart City Cloud Platform

นักวิจัย : ดร.อรทัย สังข์เพ็ชร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในปัจจุบันพื้นที่ต่างๆ ในประเทศมีแผนการที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ มีการติดตั้งเซ็นเซอร์เพื่อวัดคุณภาพของสิ่งแวดล้อม มีระบบอัจฉริยะต่าง ๆที่ได้จัดทำขึ้นใหม่มากมาย...
สัมภาษณ์พิเศษผู้พัฒนา Mixed Reality (MR) สำหรับ Smart City Visualization

สัมภาษณ์พิเศษผู้พัฒนา Mixed Reality (MR) สำหรับ Smart City Visualization

นักวิจัย : ผศ.ดร.นัทที นิภานันท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ได้ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติในระยะ 20 ปี ในด้านการสร้างงานวิจัยและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ Internet of Things รวมไปถึงเทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)...
ทำความรู้จัก Smart City Cloud Platform ศูนย์กลางสำคัญในการรับส่งแลกเปลี่ยนข้อมูล

ทำความรู้จัก Smart City Cloud Platform ศูนย์กลางสำคัญในการรับส่งแลกเปลี่ยนข้อมูล

นักวิจัย ดร.อรทัย สังข์เพ็ชร แห่ง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง API : https://developers.smartcity.kmitl.io/ หลังจากที่เราแนะนำโครงการใน Smart City หลายโครงการไปแล้วนั้น หนึ่งในศักยภาพสำคัญที่เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมได้อีก...
CityViz: ระบบแสดงผลอัตโนมัติบนแผนผังเมืองจำลอง

CityViz: ระบบแสดงผลอัตโนมัติบนแผนผังเมืองจำลอง

ดร.อรทัย สังข์เพ็ชร ([email protected]) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่ต่าง ๆในประเทศมีแผนการที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ สังเกตได้จากการติดตั้งเซ็นเซอร์เพื่อวัดคุณภาพของสิ่งแวดล้อม ระบบเมืองอัจฉริยะต่าง...
Mixed Reality Application for Smart City Visualization

Mixed Reality Application for Smart City Visualization

ผศ.ดร.นัทที นิภานันท์ ([email protected]) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีแสดงผลแบบประยุกต์ที่ผสมผสานแบบจำลอง 3 มิติของ Smart City เพื่อรองรับการใช้งานผ่าน Augmented reality (AR) Application / Mixed Reality ผ่าน Microsoft Hololens...
Elastic Geo-temporal Storage Engine for Smart City Data

Elastic Geo-temporal Storage Engine for Smart City Data

ดร.สรรเสริญ เจียมอนันท์กุล ([email protected]) ดร.ฆนัท ตั้งวงศ์ศานต์ ([email protected]) ดร.วีรพงศ์ ผดุงศักดิ์อนันต์ ([email protected]) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อรองรับข้อมูลจาก internet of things (IOT) และระบบ...