สัมภาษณ์พิเศษผู้พัฒนา CityViz สำหรับ Smart City Cloud Platform

สัมภาษณ์พิเศษผู้พัฒนา CityViz สำหรับ Smart City Cloud Platform

นักวิจัย : ดร.อรทัย สังข์เพ็ชร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในปัจจุบันพื้นที่ต่างๆ ในประเทศมีแผนการที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ มีการติดตั้งเซ็นเซอร์เพื่อวัดคุณภาพของสิ่งแวดล้อม มีระบบอัจฉริยะต่าง ๆที่ได้จัดทำขึ้นใหม่มากมาย...
สัมภาษณ์พิเศษผู้พัฒนา Mixed Reality (MR) สำหรับ Smart City Visualization

สัมภาษณ์พิเศษผู้พัฒนา Mixed Reality (MR) สำหรับ Smart City Visualization

นักวิจัย : ผศ.ดร.นัทที นิภานันท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ได้ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติในระยะ 20 ปี ในด้านการสร้างงานวิจัยและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ Internet of Things รวมไปถึงเทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)...
กาดใหญ่ แพลตฟอร์มเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าทางการเกษตรล่วงหน้า

กาดใหญ่ แพลตฟอร์มเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าทางการเกษตรล่วงหน้า

นักวิจัย ผศ.ดร.ชาติชาย ดวงสอาด อาจารย์ ดร.ชาคริต  โชติอมรศักดิ์ นายชลทิศ เขื่อนแก้ว   ปัญหาหนึ่งที่สำคัญของเกษตรไทยแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขคือปัญหาพ่อค้าคนกลางที่มีอำนาจในการกำหนดราคาสินค้าที่ค่อนข้างอิสระ ราคาที่พ่อค้าคนกลางได้รับจากเกษตรกรนั้นค่อนข้างต่ำ...
ทำความรู้จักเซ็นเซอร์ตรวจวัดสุขภาพ Health Kit Set

ทำความรู้จักเซ็นเซอร์ตรวจวัดสุขภาพ Health Kit Set

นักวิจัย : รศ.วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา หัวหน้าโครงการ Smart Living For Smart City ในอดีตการจะทราบข้อมูลสุขภาพเบื้องต้นนั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนัก ผู้ป่วยต้องเดินทางไปที่คลีนิคหรือโรงพยาบาล บางครั้งกว่าจะรู้ว่ามีแนวโน้มเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บ ก็อาจจะสายเกินไป...
โครงการเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้อยู่อาศัย

โครงการเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้อยู่อาศัย

นักวิจัย : ผศ.ดร.วิศิษฏ์ หิรัญกิตติ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ...
ระบบเฝ้าระวังการโจรกรรมยานพาหนะด้วย RFID

ระบบเฝ้าระวังการโจรกรรมยานพาหนะด้วย RFID

รายชื่อทีมงานผู้พัฒนา มีจำนวน 3 ท่าน นายวรวิทย์ วงศ์สง่า นายทรงธรรม ประวัติโยธิน นาย นพลักษณ์   เพียรภายลุน จากสถิติการโจรกรรมยานพาหนะที่พุ่งสูงขึ้นทุกปี โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ ซึ่งถูกโจรกรรมมากกว่า 10,000 คันต่อปี เนื่องจากอาชญากรมีเครื่องมือหลายอย่างในการโจรกรรม...