สัมภาษณ์พิเศษผู้พัฒนา CityViz สำหรับ Smart City Cloud Platform

สัมภาษณ์พิเศษผู้พัฒนา CityViz สำหรับ Smart City Cloud Platform

นักวิจัย : ดร.อรทัย สังข์เพ็ชร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในปัจจุบันพื้นที่ต่างๆ ในประเทศมีแผนการที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ มีการติดตั้งเซ็นเซอร์เพื่อวัดคุณภาพของสิ่งแวดล้อม มีระบบอัจฉริยะต่าง ๆที่ได้จัดทำขึ้นใหม่มากมาย...
สัมภาษณ์พิเศษผู้พัฒนา Mixed Reality (MR) สำหรับ Smart City Visualization

สัมภาษณ์พิเศษผู้พัฒนา Mixed Reality (MR) สำหรับ Smart City Visualization

นักวิจัย : ผศ.ดร.นัทที นิภานันท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ได้ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติในระยะ 20 ปี ในด้านการสร้างงานวิจัยและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ Internet of Things รวมไปถึงเทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)...
กาดใหญ่ แพลตฟอร์มเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าทางการเกษตรล่วงหน้า

กาดใหญ่ แพลตฟอร์มเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าทางการเกษตรล่วงหน้า

นักวิจัย ผศ.ดร.ชาติชาย ดวงสอาด อาจารย์ ดร.ชาคริต  โชติอมรศักดิ์ นายชลทิศ เขื่อนแก้ว   ปัญหาหนึ่งที่สำคัญของเกษตรไทยแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขคือปัญหาพ่อค้าคนกลางที่มีอำนาจในการกำหนดราคาสินค้าที่ค่อนข้างอิสระ ราคาที่พ่อค้าคนกลางได้รับจากเกษตรกรนั้นค่อนข้างต่ำ...