เสร็จสิ้นกันไปแล้วกับกิจกรรม Hackathon หัวข้อ “แอพพลิเคชั่นเพื่อสร้างความยั่งยืนในการเข้าสู่เมืองอัจฉริยะ”โครงการ Smart City Startup Development  ภายใต้ “โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0” เมื่อวันที่ 23 – 25 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพ ได้จัดการอบรม Integrated Cloud Platform for Smart City อีกทั้งยังมีบรรยาย เรื่อง “สร้างสรรค์แอพพลิเคชั่นอย่างไรให้เข้าถึงตลาดผู้บริโภค” โดย คุณบอม โอฬาร วีระนนท์ โค้ชชิ่งเรื่องUX/UI โดย คุณดาริศสา บุญวัฒนะกุล และโค้ชชิ่งทางด้านการตลาด โดย คุณชลกฤษ ฟองสายชล เรื่องโดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด 7 โครงการ และได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากแต่ละด้านเข้าร่วมคัดสรรนวัตกรรมด้านเมืองอัจฉริยะทั้ง 3 ท่าน ดร.สุรพันธ์ เมฆนาวิน ผศ. อภิเนตร อูนากูล และ คุณลอยด์ วัฒนโฆวรุณ และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการใหม่เหล่านี้มีความเข้มแข็งและเพิ่มอัตราความประสบความสำเร็จในธุรกิจ โดยทีมที่ได้อันดับที่1 ได้แก่ทีม Motion Map ได้รับเงินรางวัล 100,00 บาท ทีมที่ได้อันดับที่2 ได้แก่ทีม NAN ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท และทีมที่ได้รางวัล Popular Vote ได้แก่ทีม Easy Park ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท