Smart City InnoHub

สู่เมืองแห่งอนาคต ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ

แพลตฟอร์มของเรา

ศูนย์กลางการรวบรวมนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ สร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองอัจริยะทั้ง 6 ด้าน:

Smart mobility

 • ยกระดับระบบโลจิสติกส์
 • การคมนาคมที่เปิดกว้าง
 • ทางเดียวกันไปด้วยกัน (Ride sharing)
 • มุ่งเน้นส่วนสำคัญและพัฒนา

อ่านเพิ่มเติม >

Smart living

 • สะดวกสบายขึ้น / คุณภาพชีวิตดีขึ้น
 • ระบบดูแลสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน
 • ระบบรักษาความปลอดภัยในอาคาร
 • แอปพลิเคชันที่จะช่วยทำให้บ้านของคุณล้ำสมัยยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม >

Smart utility

 • ระบบแสงไฟและสถานีให้บริการ
 • มิเตอร์อัจฉริยะ (มิเตอร์น้ำ/ไฟ)
 • เซนเซอร์อัจฉริยะต่างๆ (CCTV)
 • แหล่งรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

อ่านเพิ่มเติม >

Smart environment

 • ตรวจวัดคุณภาพน้ำและอากาศระยะไกล
 • ระบบเตือนภัยพิบัติ (น้ำท่วม)
 • แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยง (โรคระบาด / ภาวะสิ่งแวดล้อม)

อ่านเพิ่มเติม >

Smart economy

 • นโยบายและแนวทางสำหรับเศรษฐกิจในท้องถิ่น
 • เศรษฐกิจที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม
 • รวมรวมข่าวสารเศรษฐกิจ
 • จัดกลุ่มเศรษฐกิจและปรับแต่ง

อ่านเพิ่มเติม >

Integrated Smart City Cloud Platform

 • แสดงรายละเอียด City API
 • ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDK) และไลบราลีสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูล
 • ข้อมูล และรูปแบบโดเมน
 • ปลอดภัย, ตรวจสอบได้และควบคุมการเข้าถึง

อ่านเพิ่มเติม >

วีดีโอแนะนำ

บทความแนะนำ

สัมภาษณ์พิเศษผู้พัฒนา CityViz สำหรับ Smart City Cloud Platform

นักวิจัย : ดร.อรทัย สังข์เพ็ชร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในปัจจุบันพื้นที่ต่างๆ ในประเทศมีแผนการที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ มีการติดตั้งเซ็นเซอร์เพื่อวัดคุณภาพของสิ่งแวดล้อม มีระบบอัจฉริยะต่าง ๆที่ได้จัดทำขึ้นใหม่มากมาย...

สัมภาษณ์พิเศษผู้พัฒนา Mixed Reality (MR) สำหรับ Smart City Visualization

นักวิจัย : ผศ.ดร.นัทที นิภานันท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ได้ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติในระยะ 20 ปี ในด้านการสร้างงานวิจัยและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ Internet of Things รวมไปถึงเทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)...

กาดใหญ่ แพลตฟอร์มเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าทางการเกษตรล่วงหน้า

นักวิจัย ผศ.ดร.ชาติชาย ดวงสอาด อาจารย์ ดร.ชาคริต  โชติอมรศักดิ์ นายชลทิศ เขื่อนแก้ว   ปัญหาหนึ่งที่สำคัญของเกษตรไทยแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขคือปัญหาพ่อค้าคนกลางที่มีอำนาจในการกำหนดราคาสินค้าที่ค่อนข้างอิสระ...

ประกาศข่าวโครงการ

เสร็จสิ้นกันไปแล้วกับกิจกรรม Hackathon หัวข้อ “แอพพลิเคชั่นเพื่อสร้างความยั่งยืนในการเข้าสู่เมืองอัจฉริยะ”

เสร็จสิ้นกันไปแล้วกับกิจกรรม Hackathon หัวข้อ “แอพพลิเคชั่นเพื่อสร้างความยั่งยืนในการเข้าสู่เมืองอัจฉริยะ”โครงการ Smart City Startup Development  ภายใต้ “โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0” เมื่อวันที่ 23 - 25 มีนาคม...

ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่าน กิจกรรม Pitching Day ครั้งที่ 3

กิจกรรม Pitching Day ครั้งที่ 3 “Smart innovation & Smart big data” เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเมือง โครงการ Smart City Startup Development ภายใต้”โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0” วันอังคารที่...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ Pitching Day ครั้งที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ Pitching Day กิจกรรม Pitching Day ครั้งที่ 3 “Smart innovation & Smart big data”เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเมือง โครงการ Smart City Startup Development ภายใต้”โครงการ Innovation Hubs...